Lady Gaga

Frae Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta (/ˈstɛfən ərməˈnɒtə/ STE-fə-nee jər-mə-NOT; born 28 Mairch 1986 in Yonkers, New York), kent bi her stage name Lady Gaga, is an American sanger an sangwriter.